• +38 (097) 922-72-52
  • +38 (044) 219-38-65
  • info@public-advocate.org

НАС ПІДТРИМУЮТЬ

 

pen

 

prostir

 

council

 

dps

 

sw

С Т А Т У Т

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Громадська організація "Всеукраїнський центр правової допомоги "Громадський захисник" (далі по тексту "Центр") є Всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує на основі добровільності і рівноправності людей, в тому числі з числа уразливих категорій громадян (молодь, інвалідів, пенсіонерів, засуджених, звільнених з місць позбавлення волі, мігрантів) та фахівців у різних сферах, які висловили бажання брати участь у роботі Центру, сприяти розбудові України як демократичної, правової держави. Центр утворюється та діє на засадах добровільності, рівноправності усіх його членів, самоврядування, незалежності, законності і гласності у відповідності до Конституції України, Закону України "Про громадські об’єднання", чинного законодавства, цього Статуту та локальних актів Центру, що приймаються відповідними статутними органами Центру в межах їх статутних повноважень.

1.2.      Центр є юридичною особою з моменту його реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. Центр володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, бланки, іншу атрибутику, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка реєструються у встановленому законодавством порядку.

1.3.      Центр здійснює свою діяльність на території всієї України.

1.4.      Центр не переслідує комерційних цілей і не ставить на меті одержання прибутку.

1.5.      Центр не відповідає по зобов'язаннях своїх членів, також як і члени та відокремлені підрозділи не відповідають по зобов'язанням Центру. Центр не відповідає по зобов'язанням держави, а держава не відповідає по зобов'язанням Центру.

1.6.      Втручання державних органів та посадових осіб у діяльність Центру не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

1.7.      Місцезнаходження Центру: 02068, м. Київ, вул. Г. Ахматової, буд. 50, кв. 11

1.8.     Найменування Центру: Громадська організація "Всеукраїнський центр правової допомоги "Громадський захисник".

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1.       Метою діяльності Центру є спільна реалізація та захист соціальних, економічних, культурних та інших законних прав та інтересів своїх членів та інших громадян, громадських інтересів у різноманітних сферах суспільного життя, об'єднання зусиль громадян України у сприянні формуванню громадянського суспільства та демократичної правової держави заснованої на принципах забезпечення прав людини.

2.2.       Основними завданнями Центру є:

-          сприяння та здійснення заходів щодо правової допомоги населенню, правового та соціального захисту громадян; реабілітації людей з особливими потребами, та інших осіб, які цього потребують, в межах, що не суперечать чинному законодавству України;

-          сприяння та реалізація творчих, наукових, культурних, економічних, інформаційних та інших законних прав і інтересів своїх членів та інших громадян;

-          надання інформаційної та організаційної допомоги фізичним і юридичним особам, які своєю діяльністю сприяють розвитку економічного та інтелектуального потенціалу держави;

-          сприяння в проведенні громадського моніторингу стану дотримання та захисту прав і свобод людини, в тому числі виборчих прав громадян у встановленому законодавством порядку;

-          пропагування своєї ідеї та розповсюдження інформацію про діяльність Центру;

2.3. Для реалізації завдань і досягнення мети Центр, в установленому порядку, працює в таких напрямках:

-          сприяння у наданні та надання допомоги соціального та правового характеру особам, які її потребують: молоді, жінкам, які опинилися в складних життєвих обставинах, пенсіонерам, інвалідам, людям з обмеженими можливостями, іншим категоріям осіб, які в силу ряду причин, зокрема втрати або значного погіршення стану здоров'я, фізичних або психічних вад, засудження або ув’язнення перебувають в складних життєвих обставинах та потребують різного роду сторонньої допомоги;

-          сприяння у наданні та надання населенню безоплатної допомоги консультативного, правового, інформаційного та соціального характеру шляхом створення територіальних громадських пунктів у встановленому законодавством порядку;

-          сприяння та участь у реалізації системи заходів по соціальній адаптації уразливих категорій громадян;

-          сприяння здійсненню фахової, дослідницької та наукової роботи громадянами та інституціями, а також членами Центру в сфері дотримання та захисту прав людини;

-          сприяння та популяризація знань в сфері дотримання та захисту прав людини;

-          сприяння та практичне здійснення міжнародних, загальнодержавних, регіональних та місцевих програм у сфері дотримання та захисту прав людини;

-          сприяння та проведення просвітницької роботи в сфері дотримання та захисту прав людини;

-          участь у формуванні, розробці, організації, проведення та реалізація соціальних, адвокаційних, наукових та творчих проектів, досліджень, реалізація проектів, програм, акцій в сфері дотримання та захисту прав людини;

-          співпраця з установами, організаціями, підприємствами та громадськими організаціями України та іноземних держав, міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями, співробітництво з якими сприяє здійсненню покладених на Центр завдань;

-          надання суб-грантів, співфінансування установам, організаціям, підприємствам, благодійним фондам, благодійним організаціям та громадським організаціям України та іноземних держав, міжнародним громадським (неурядовим) організаціям  в рамках реалізації Центром Статутних завдань та проектів;

-          сприяння організації та проведення різноманітних (у тому числі і наукових) досліджень, наукових та пізнавальних конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів,  інших масових заходів, тощо;

-          сприяння та розробка, виготовлення та розповсюдження методичних, довідкових, інформаційних та інших друкованих матеріалів, літератури та періодики;

 

III. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

3.1. Центр взаємодіє з органами влади, політичними партіями, профспілковими організаціями, громадськими об'єднаннями, релігійними, екологічними і оздоровчими організаціями та фондами, у тому числі іноземними, іншими юридичними і фізичними особами, які сприяють вирішенню завдань Центру.

3.2.       Центр незалежний в своїй діяльності від органів державної влади, політичних та інших громадських організацій. Забороняється будь - яке втручання в діяльність Центру, що може обмежувати його права або перешкоджати їх здійсненню, якщо це не передбачено чинним законодавством.

3.3.       Для виконання Статутних Завдань Центр у встановленому чинним законодавством порядку має право:

-            представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

-            вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

-            звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

-            одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

-            брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

-            проводити мирні зібрання;

-            на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

-            підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Центру, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

-            засновувати засоби масової інформації;

-            укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Центру;

-            одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Центру;

-            здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Центру та сприяє її досягненню;

-            відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

-            розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності Центру; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;

-            організовувати та проводити лекторії, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

-            здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

-            здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

-            вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

-            обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

-            мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

-            брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

-            створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

 

 

IV. ЧЛЕНСТВО В ЦЕНТРІ

4.1.      Членство в Центрі є добровільним.

4.2.      Членами Центру можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років та підтримують мету і завдання Центру і визнають його Статут.

4.3.      Порядок набуття членства в Центрі:

-       розгляд членства в Центрі здійснюється на підставі заяви вступника;

-       заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності до п.5.3 цього Статуту;

-       набуття членства вступника настає з моменту документального оформлення рішення Правління.

4.4.      Права члена Центру:

- обирати і бути обраними до керівних органів Центру, брати участь у всіх заходах, що проводяться Центром;

- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Центру;

- звертатися до органів Центру з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Центру, одержувати відповіді;

- оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Центру, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних Зборах;

- звертатися до органів Центру за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.

4.5. Члени Організації зобов’язані:

- дотримуватись положень Статуту Центру;

- виконувати рішення керівних органів Центру;

- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Центру;

- сприяти здійсненню завдань Центру;

- брати участь у заходах, що проводяться Центром.

4.6. Членство в Центрі припиняється у випадках:

- виходу із Центра за власним бажанням (підтверджене письмовою заявою);

- виключення із Центра, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Центра, або якщо член втратив зв’язок із Центром без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

4.7. Припинення членства у Центрі настає з моменту документального оформлення рішення Правління.

4.8. Член Центру не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Центром.

V. КЕРІВНІ ОРГАНИ ЦЕНТРУ

5.1.      Керівними органами Центру є:

-          Загальні Збори - вищий орган управління Центру;

-          Правління - постійно діючий центральний статутний орган Центру;

-          Почесний Президент;

-          Дирекція;

-          Ревізійна комісія - центральний контролюючий орган Центру.

5.2.      Загальні Збори:

5.2.1.        Загальні Збори є вищим органом Центру, який вправі приймати рішення з будь-яких питань його діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління.

5.2.2.        Загальні Збори скликаються Правлінням не рідше, ніж один раз на рік. Не менше ніж 10% членів Центру мають право вимагати скликання Загальних Зборів. Якщо вимога 10% членів Центру про скликання Загальних Зборів не виконана, вони мають право самі скликати Загальні Збори. Загальні Збори правомочні, якщо в їх роботі беруть участь 2/3 членів Центру. Члени можуть делегувати право участі у Загальних Зборах своєму представнику (представникам), або іншому члену Центру. На Загальних Зборах кожен член Центру має один голос. Рішення приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів, якщо інше не передбачене статутом. З питань про внесення змін до статуту, реорганізацію або ліквідацію Центру рішення приймаються, якщо за них проголосувало ¾ членів, присутніх на Загальних Зборах. Рішення Загальних Зборів може бути оскаржено до суду. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу Голови Правління або не менше як однієї десятої частини членів Центру. Якщо вимога однієї десятої членів Центру про скликання Загальних Зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні Збори. 

5.2.3.        До компетенції Загальних Зборів відноситься:

-          обрання та відкликання членів Правління;

-          обрання та відкликання голови Правління, Почесного Президента;

-          обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;

-          визначення, розгляд та затвердження головних перспективних напрямків та планів статутної діяльності Центру;

-          реалізація    права    власності    Центру    шляхом    покладення    функцій господарського управління майном на Голову правління;

-          заслуховування звітів Голови Правління, членів Правління та Ревізійної комісії Центру;

-          внесення змін та доповнень до цього Статуту, вирішення питання про припинення діяльності Центру;

-          припинення діяльності відокремленого підрозділу.

5.2.3.        Збори можуть своїм рішенням передати частину своїх повноважень до компетенції Правління Центру.

5.2.4.        . Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів, присутніх на Загальних Зборах. З питань, внесення змін до Статуту; прийняття рішення про припинення Центру рішення Загальних Зборів  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів присутніх на Загальних Зборах Центру. Також трьома четвертими голосів членів Центру приймаються рішення щодо відчуження майна Центру на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Центру.

5.2.5.        Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших керівних органів Центру та членів Центру.  У випадку проведення засідань Загальних Зборів Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Центру.

5.2.6.        Головує на засіданнях Загальних Зборів  особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою Зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

5.2.7.        Час та місце проведення Загальних зборів, а також порядок денний оголошуються не пізніше, ніж за місяць до призначеної дати проведення Загальних Зборів шляхом направлення повідомлень на електронні адреси членів. Повідомлення про час та місце проведення Загальних Зборів, а також порядок денний можуть бути здійсненні також за телефоном, направленням смс-повідомлень, повідомлень в соціальних мережах Інтернет.

5.3. Правління:

5.3.1. Вищим постійно діючим центральним статутним органом Центру в період між Загальними Зборами є Правління. Загальні Збори визначають кількісний склад та обирають членів Правління строком на 4 роки.

5.3.2.       Правління Центру правомочне приймати рішення при наявності не менше 2/3 обраних членів Правління. Рішення на засіданнях Правління приймаються простою більшістю голосів.

5.3.3.       Правління Центру в період між Загальними Зборами:

-          розглядає питання статутної діяльності Центру, що не відносяться до компетенції Загальних Зборів;

-          затверджує поточні плани роботи;

-          ініціює та ухвалює рішення про створення відокремлених підрозділів Центру;

-          ініціює вступ Центру до міжнародних організацій;

-          здійснює прийом в члени Центру та виключення з членів Центру ;

-          ініціює здійснення спільної діяльності з державними органами та громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;

-          подає на затвердження Загальних Зборів річний звіт Центру;

-          здійснює загальну координацію діяльність відокремлених підрозділів;

-          затверджує символіку та реквізити Центру;

-          затверджує положення про відокремлені підрозділи;

-          вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Центру та не віднесені цим Статутом до компетенції Загальних Зборів.

5.3.4. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Правління, але не рідше, ніж раз на 3 місяці.  Про час місце, та порядок денний засідань члени Правління повідомляються не пізніше ніж за 15 календарних днів шляхом направлення повідомлень на електронні адреси членів Правління. Повідомлення про час та місце проведення засідань Правління, а також порядок денний можуть бути здійсненні також за телефоном, направленням смс-повідомлень, повідомлень в соціальних мережах Інтернет.

5.3.5. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу третини членів Правління. У випадку проведення засідань Правління Центру з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Центру. Правління звітує перед членами Центру на Загальних Зборах.

5.4. Голова Правління:

5.4.1.        Голова Правління є вищою посадовою особою Центру, яка обирається Загальними Зборами строком на 5 років.

5.4.2.        Голова Правління:

-          здійснює керівництво діяльністю Центру;

-          організує виконання рішень Загальних Зборів і Правління Центру, а також поточну роботу Правління;

-          координує діяльність відокремлених підрозділів;

-          без доручення представляє Центр у відносинах з міжнародними, закордонними та вітчизняними органами державної і виконавчої влади, організаціями, установами і підприємствами;

-          визначає порядок витрачання грошових коштів Центру на заплановані заходи, затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та встановлює розмір посадових окладів співробітників штатного апарату Центру, встановлює показники, розміри та строки їх преміювання;

-          відкриває та закриває в установах банку рахунки;

-          приймає рішення про укладення Центром договорів;

-          здійснює оперативне управління майном та коштами Центру в межах цього Статуту;

-          підписує від імені Центру угоди, договори та інші юридичні документи;

-          погоджує рішення, прийняті Правлінням;

-          накладає вето на рішення Правління та дирекції в разі їх невідповідності чинному законодавству та цьому Статуту;

-          в межах своєї компетенції видає розпорядження, обов'язкові для виконання членами Центру;

-          затверджує внутрішні документи;

-          визначає розмір, порядок та умови внесення внесків членами Центру;

-          призначає Директора Центру;

-          має право підпису фінансових, банківських та інших документів (крім Голови Правління право підпису фінансових документів має Директор та головний бухгалтер Центру за погодженням з Головою Правління);

-          затверджує положення про діяльність штатного апарату, іншу нормативну документацію.

5.4.3. Голова Правління щорічно звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними Зборами на чергових Загальних Зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Центру.

 

5.5. Почесний президент:

5.5.1.       Представницькі, дорадчі функції Центру може здійснювати Почесний президент, який обирається Загальними зборами безстроково і діє згідно з цим Статутом.

5.5.2.       В межах своєї компетенції Почесний президент:

-          може відкривати Загальні Збори;

-          може брати участь в засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;

-          без доручення може представляти Центр у відносинах з міжнародними, закордонними та вітчизняними органами державної і виконавчої влади, організаціями, установами і підприємствами;

5.6. Дирекція:

5.6.1.        Виконавчою структурою Центру є Дирекція, яка призначається Правлінням Центру.

5.6.2.        Дирекція у своїй діяльності керується цим Статутом, розпорядженням Голови Правління і діє на підставі Положення про Дирекцію, розробленого Правлінням Центру та очолюється Директором.

5.6.3.        Дирекція Центру у своїй діяльності підзвітна Правлінню, Голові Правління і Загальним Зборам членів Центру.

5.7. Директор:

5.7.1.        Директор Центру призначається Головою Правління, за погодженням із Правлінням.

5.7.2.        Директор Центру:

-          здійснює технічну та організаційну роботу, спрямовану на безпосереднє виконання конкретних статутних завдань а також очолює Дирекцію Центру й організовує його роботу;

-          видає, в межах своєї компетенції, розпорядження, обов'язкові для виконання членами Центру;

-          розробляє порядок використання коштів та кошторис апарату Центру та подає на затвердження Голові Правління;

-          розробляє поточні і перспективні плани діяльності Центру, а також звіти про їх виконання;

-          має право підпису фінансових документів;

-          розробляє штатний розклад, приймає на роботу та звільняє штатних працівників Центру за погодженням з Головою Правління;

-          розробляє положення про діяльність штатного апарату, іншу нормативну документацію та подає на затвердження Голові Правління;

-          складає разом з головним бухгалтером проекти договорів, контрактів, угод та зобов'язань щодо фінансових, трудових та інших питань;

-          звітує не менш як раз на квартал перед Правлінням;

-          розробляє пропозиції щодо використання майна Центру відповідно до чинного законодавства і інтересів Центру та подає їх на затвердження Голові Правління;

-          виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства;

-          несе відповідальність за звітність та належне виконання своїх обов'язків та статутних завдань Центру в рамках його компетенції та відповідно до законодавства України;

-          від імені Центру без доручення виступає в судах;

-          укладає та розриває, за погодженням з Головою правління, угоди з фізичними та юридичними особами;

-          укладає та розриває, за погодженням з Головою правління, трудові договори (угоди, тощо) з штатними, працюючими за сумісництвом, тощо, працівниками Центру;

-          видає доручення;

-          представляє Центр в усіх підприємствах, установах, організаціях як на території України, так і за її межами, організує ведення оперативного та бухгалтерського обліку та звітності Центру, а також виконує будь-які інші дії в якості представника Центру.

5.8. Ревізійна комісія є центральним контролюючим органом Центру.

5.8.1.       Ревізійна комісія обираються Загальними Зборами членів Центру строком на 4 роки. Кількісний склад членів Ревізійної комісії визначають Загальні Збори. Засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на рік і правомочне, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами Центру. Ревізійна комісія має право за дозволом Голови правління залучати до своєї роботи незалежних фахівців та експертів. Ревізійна комісія у своїй діяльності підпорядкована та підзвітна Загальним Зборам.

5.8.2.       Ревізійна комісія:

-          ревізує і контролює статутну діяльність Центру та його відокремлених підрозділів;

-          вимагає від посадових осіб Центру подання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень;

-          направляє результати перевірок Загальним Зборам;

-          складає висновок щодо річних звітів та балансів.

 

VI. Порядок ЗВІТУВАННЯ ТА оскарження рішень, дій, бездіяльності

КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ЦЕНТРУ та розгляду скарг

6.1. Голова Правління, члени Правління Громадської організації не рідше одного разу на рік звітують перед членами Центру на Загальних Зборах.

Попередньо, а саме за сім календарних до дня проведення Загальних Зборів, звіти Голови Правління та членів Правління Центру подаються для ознайомлення до Ревізійної комісії Центру;

6.2. Після звітів Голови Правління та членів Правління Центру свій висновок оголошує Ревізійна комісія Центру.

6.3. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Центру можуть бути оскаржені членом (членами) Центру.

6.4. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Правління можуть бути подані до Правління Центру або винесені на розгляд Загальних Зборів.

6.5.Правління на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти рішення, щодо якого повідомити особу, що подала скаргу. У разі не згоди члена (членів) із рішенням Правління щодо предмету скарги воно може бути оскаржене до Загальних Зборів

6.6.Якщо Правління вирішить, що рішення щодо предмету скарги виходитиме за межі його повноважень, воно передає скаргу та матеріали, які пов’язані із нею, на розгляд Загальних Зборів, про що повідомляється особа, яка подала скаргу.

6.7. Рішення, дії, бездіяльність Правління Центру можуть бути оскаржені шляхом подання скарги до Загальних Зборів.

6.8. Загальні Збори на найближчих зборах зобов’язані розглянути скаргу та матеріали і прийняти рішення. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала скаргу.

 

 

 

VIІ. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ЦЕНТРУ

7.1. Центр може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, що не є юридичними особами.

7.2. Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами простою більшістю голосів та оформлюється відповідним протоколом.

7.3. Філія Центру є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Центру та здійснює всі або частину функцій Центру.

7.4. Представництво Центру є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Центру та здійснює представництво і захист інтересів Центру.

7.5. Керівники відокремлених підрозділів Центру призначаються і діють на підставі довіреності.

 

VIIІ. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ЦЕНТРУ

 

8.1.             Центр може мати у власності кошти та інше майно, передане йому фізичними та юридичними особами, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

8.2.            Центр набуває права власності на кошти та інше майно, передане йому членами Центру або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

8.3.             Майно Центру складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Центру, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності Центру відповідно до Статуту та законодавства.

8.4.             Центр може отримувати пожертви, цільові внески, гранти та інші надходження і фінансування від іноземних юридичних і фізичних осіб.

8.5.             Центр від підприємств всіх форм власності, організацій та установ, а також фізичних осіб може одержувати у найм, включаючи оренду, та/або безоплатне користування будинки та споруди (або їх частини), обладнання, земельні ділянки, транспортні засоби, різноманітне устаткування, інвентар, матеріали, тощо.

8.6.             Всі свої доходи (прибутки) Центр використовує виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.. Кошти та майно Центру направляються на забезпечення його статутної діяльності, заходів, які проводяться згідно з затвердженою Центром програмою, а також на формування резервних фондів, виплат за виконання робіт за завданням Центру, утримання штатного апарату Центру та працівників Центру.

8.7.             Кошти Центру (в тому числі – отримані доходи та прибутки) або їх частини не можуть бути розділені серед його засновників (учасників), членів чи працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів керівних органів та інших пов’язаних з Центром осіб.

8.8.            Кошти, активи та інше майно Центру  у разі припинення Центру як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) не можуть перерозподілятися між його членами, а передаються одній або декільком іншим неприбутковим організаціям відповідного виду  або  зараховуються до доходу бюджету.

8.9.             Центр несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним йому на праві власності майном. Члени Центру не несуть відповідальності за зобов’язаннями Центру.

8.10.         Центр зобов’язаний вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8.11.        Державний контроль за діяльністю Центру здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

.

ІХ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.

9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Центру. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 

X. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

10.1.        Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.

10.2.        Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

10.3.        Центр має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

10.4.        Рішення про саморозпуск Центру  приймається  Загальними Зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Центру. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до Статуту.

10.5.        У разі припинення Центру його майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Центру, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

10.6.        Реорганізація Центру здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Центру.  Реорганізація Центру здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на підставі рішення Центру про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

11.7.        Порядок та правові наслідки припинення діяльності Центру шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Центру визначається відповідно до чинного законодавства.

 

 

Голова Правління                                                                 Алла Мукшименко